Art Kaleidoscope

Between art and craft

Kuznetsk writers of late XIX – early XX (N.I. Naumov, V.V. Bervi – Flerovsky, F.V. Bulgakov – secretary of Leo Tolstoy). 1995 Tempera on canvas

Kuznetsk writers of late XIX – early XX (N.I. Naumov, V.V. Bervi – Flerovsky, F.V. Bulgakov – secretary of Leo Tolstoy). 1995 Tempera on canvas