Art Kaleidoscope

Between art and craft

Novokuznetsk poet Lyubov Alexeyevna Nikonova. 1994. Tempera on canvas

Novokuznetsk poet Lyubov Alexeyevna Nikonova. 1994. Tempera on canvas