Art Kaleidoscope

Between art and craft

Reborn monkey Chita Bindi (6)

One-of-a-kind Chita Bindi – highly realistic doll made by Ekaterina Samgina

Realistic baby monkey Chita Bindi made by Ekaterina Samgina