Art Kaleidoscope

Between art and craft

Paeonia suffruticosa

Zeng Xiao Lian botanical watercolor

Botanical Watercolor painting by Chinese artist Zeng Xiao Lian